Úvodní stránka - JUDr. Jiří Rubek

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením zejména na smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy obchodní, občanské a autorské. Zastupujeme účastníky před soudy a správními orgány ve správním a stavebním řízení.

JUDr. Jiří Rubek, advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 11035 působí v právní profesi od roku 1974. Je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxe v oblasti práva trestního, tiskového, správního a obchodního.

Advokátní kancelář   JUDr. Jiří Rubek   Sukova 1307/1   251 01 Říčany   mobil: +420 774 441 307   www.jur.cz

Stavební řízení z judikatury

Autorizovaný inspektor je při činnosti ve zkráceném stavebním řízení vázán veřejnoprávním předpisem, má-li být výsledkem jeho činnosti certifikát s účinky předpokládanými § 117 stavebního zákona, musí tento zákonem stanovený postup respektovat a dodržet.

Z § 117 stavebního zákona nelze bez dalšího konstatovat, že autorizovaný inspektor při činnostech směřujících k vydání certifikátu je vůči osobě stavebníka a ostatním osobám, které by byly účastníky stavebního řízení, ve vrchnostenském postavení. Toto postavení se však mění po oznámení certifikátu stavebnímu úřadu, jímž se jeho výsledek činnosti stává aktem zakládajícím subjektivní veřejná práva a povinnosti a stává se pro tyto osoby závazným. Do okamžiku oznámení certifikátu stavebnímu úřadu dle § 117 odst. 1 stavebního zákona je na vůli stavebníka, který s inspektorem smlouvu uzavřel, zda výsledky činnosti autorizovaného inspektora bude respektovat. Po jeho oznámení je však již povinen obsah certifikátu respektovat, bez možnosti jeho korekce. NSS 9 As 63/2010