Úvodní stránka - JUDr. Jiří Rubek

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením zejména na smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy obchodní, občanské a autorské. Zastupujeme účastníky před soudy a správními orgány ve správním a stavebním řízení.

JUDr. Jiří Rubek, advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 11035 působí v právní profesi od roku 1974. Je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxe v oblasti práva trestního, tiskového, správního a obchodního.

Advokátní kancelář   JUDr. Jiří Rubek   Sukova 1307/1   251 01 Říčany   mobil: +420 774 441 307   www.jur.cz

Ochrana osobnosti z judikatury

K otázce, zda se právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích promlčuje či nikoliv, se zcela aktuálně vyjádřil Nejvyšší soud České republiky rozsudkem jeho velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2008, č. j. 31 Cdo 3161/2008-156, v němž konstatoval, že právo na náhradu nemajetné újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák. je jedním z dílčích a relativně samostatných prostředků ochrany jednotného práva na ochranu osobnosti fyzické osoby. Vzniká tehdy, kdy morální satisfakce jako ryze osobní právo k vyvážení a zmírnění nepříznivých následků protiprávního zásahu do osobnostních práv nedostačuje, a byť jde o satisfakci v oblasti nemateriálních osobnostních práv (obdobně jako u bolestného a ztížení společenského uplatnění či u stanovení hodnoty autorského díla nebo předmětu průmyslového vlastnictví), jeho vyjádření peněžním ekvivalentem způsobuje, že jde o osobní právo majetkové povahy (obdobně viz rozhodnutí uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2008). Proto právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle ustanovení § 13 odst. 2 obč. zák. promlčení podléhá.
Rozsudek NSČR 30 Cdo 427/2007