Úvodní stránka - JUDr. Jiří Rubek

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením zejména na smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy obchodní, občanské a autorské. Zastupujeme účastníky před soudy a správními orgány ve správním a stavebním řízení.

JUDr. Jiří Rubek, advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 11035 působí v právní profesi od roku 1974. Je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxe v oblasti práva trestního, tiskového, správního a obchodního.

Advokátní kancelář   JUDr. Jiří Rubek   Sukova 1307/1   251 01 Říčany   mobil: +420 774 441 307   www.jur.cz

Nemovitosti z judikatury

Odstoupení od smlouvy a další nabyvatel nemovitostí

Jestliže prodávající účinně odstoupí od kupní smlouvy o převodu nemovitostí podle § 517 odst. 1 obč. zák. proto, že mu kupující ani v dodatečné přiměřené lhůtě nezaplatil dohodnutou kupní cenu, kupní smlouva se od počátku ruší (§ 48 odst. 2 obč. zák.), avšak pouze s účinky mezi účastníky. Jestliže však další nabyvatel nemovitosti od prvního kupujícího nebyl v době uzavření druhé kupní smlouvy v dobré víře o tom, že zde není důvod, pro který by některá ze smluvních mohla účinně odstoupit od první kupní smlouvy, vztahují se účinky odstoupení i na něj. Důkazní povinnost o existenci této dobré víry má další nabyvatel.
Rozsudek NSČR 31 Cdo 3177/2005

Postupní smlouva a pojem "veškeré zaopatření"

Ujednání smluvních stran o tom, že nabyvatelé v případě stáří či nemoci poskytnou postupitelce "veškeré zaopatření tak, jak si toho slušný způsob žádá", není neurčité a nečiní proto postupní smlouvu neplatnou. Takové ujednání není neurčité ani po výrazové ani po obsahové stránce. Naopak použití termínu "veškeré zaopatření" vylučuje jakékoli možné pochybnosti o určitosti obsahu ujednání, které by na druhé straně mohl vyvolat jen příkladný výpočet jednotlivých činností nabyvatelů, zařazovaných v podobných případech pod obvyklé pojmy - obsluha, zaopatření a pomoc v nemoci a stáří. Šíři tohoto "veškerého zaopatření" co do kvantity i kvality pak dostatečně určitě vykládá i pravidlo vyjádřené smluvními stranami slovy "jak si to služný způsob života žádá". Vrchní soud v Praze, 3 Cdo 12/92 In: Sbírka rozhodnutí a stanovisek, 1994, č. 36, s. 74