Úvodní stránka - JUDr. Jiří Rubek

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením zejména na smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy obchodní, občanské a autorské. Zastupujeme účastníky před soudy a správními orgány ve správním a stavebním řízení.

JUDr. Jiří Rubek, advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 11035 působí v právní profesi od roku 1974. Je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxe v oblasti práva trestního, tiskového, správního a obchodního.

Advokátní kancelář   JUDr. Jiří Rubek   Sukova 1307/1   251 01 Říčany   mobil: +420 774 441 307   www.jur.cz

Darovací smlouva z judikatury

Z gramatického, systematického i logického výkladu uvedených ustanovení vyplývá závěr, že předkupní právo náleží spoluvlastníkovi jen v případě prodeje podílu. Zákonnou definici předkupního práva obsahuje § 602 odst. 1 ObčZ, ze kterého jasně vyplývá, že předkupní právo se uplatní, kdyby kupující chtěl věc prodat (nikoliv darovat). To vyplývá již ze samotného pojmu "předkupní právo"; tento pojem nelze gramaticky vyložit jinak než právo koupit věc (srov. slovo: předkupní) dříve, než někdo jiný. Předkupní právo je podrobněji upraveno jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 602 a násl. ObčZ) a tato úprava se použije i v případě předkupního práva podílového spoluvlastníka.
NSČR 22 Cdo 2408/2007