Úvodní stránka - JUDr. Jiří Rubek

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby se zaměřením zejména na smlouvy o převodu nemovitostí, smlouvy obchodní, občanské a autorské. Zastupujeme účastníky před soudy a správními orgány ve správním a stavebním řízení.

JUDr. Jiří Rubek, advokát zapsaný v seznamu advokátů ČAK pod č. 11035 působí v právní profesi od roku 1974. Je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Praxe v oblasti práva trestního, tiskového, správního a obchodního.

Advokátní kancelář   JUDr. Jiří Rubek   Sukova 1307/1   251 01 Říčany   mobil: +420 774 441 307   www.jur.cz

Ceník advokátních služeb

Cena advokátních služeb poskytovaných klientům advokátní kanceláří vychází ze zákona o advokacii a advokátních tarifů a sjednává se po dohodě s klientem jedním z níže uvedených způsobů.

Odměna za úkony

Odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní.
Fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem.

Časová odměna

Odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví.

Hodinová sazba za služby advokáta se podle povahy věci pohybuje za každou započatou hodinu v rozmezí 2 000 - 2 500,- Kč plus DPH.

V rámci sjednávání výše odměny dbám na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti věci zohledňovala i finanční možnosti klientů. Při převzetí věci klienty vždy informuji o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Záloha na odměnu a na hotové výdaje

Při prvním jednání je klient informován o předpokládaných nákladech, které jsou s poskytnutím právní služby spojeny a s tím, že podmínkou jejich poskytování je úhrada zálohy zpravidla ve výši 50%. V občanském soudním řízení lze dohodnout, že v případě úspěchu ve věci bude odměna uhrazena ze soudem přiznaných nákladů řízení podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. v paušální částce.

DPH

Advokát jako plátce DPH je povinen ke své odměně přičíst aktuální výši DPH, která není součástí jeho příjmu, ale odvádí se státu.